தேவ பிதா எந்தன் | Deva Pitha Enthan | Tamil Christian Song

தேவ பிதா எந்தன் | Deva Pitha Enthan | Tamil Christian Song

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

ஆவலதாய் எனைப் பைம்புன் மேல்
அவர் மேயத் தமர் நீர் அருளுகின்றார்

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

1
ஆத்துமந் தன்னைக் குளிரப்பண்ணி
அடியேன் கால்களை நீதி என்னும்
நேர்த்தியாம் பாதையில் அவர் நிமித்தம்
நிதமும் சுகமாய் நடத்துகின்றார்

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

2
சா நிழல் பள்ளத் திறங்கிடினும்
சற்றும் தீங்குக் கண்டஞ்சேனே
வானபரன் என்னோடிருப்பார்
வளை தடியும் கோலுமே தேற்றும்

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

3
பகைவர்க் கெதிரே ஒரு பந்தி
பாங்காய் எனக்கென் றேற்படுத்திச்
சுக தயிலம் கொண்டென் தலையைச்
சுபமாய் அபிஷேகம் செய்குவார்

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

4
ஆயுள் முழுவதும் என் பாத்ரம்
அருளும் நலமுமாய் நிரம்பும்
நேயன் வீட்டினில் சிறப்போடே
நெடு நாள் குடியாய் நிலைத்திருப்பேன்

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

தேவ பிதா எந்தன் | Deva Pitha Enthan | Tamil Christian Song | CSI St. Mark’s Church, East Tambaram, Selaiyur, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!