தேவ பிதா எந்தன் | Deva Pitha Enthan | Tamil Christian Song

தேவ பிதா எந்தன் | Deva Pitha Enthan | Tamil Christian Song

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

ஆவலதாய் எனைப் பைம்புன் மேல்
அவர் மேயத் தமர் நீர் அருளுகின்றார்

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

1
ஆத்துமந் தன்னைக் குளிரப்பண்ணி
அடியேன் கால்களை நீதி என்னும்
நேர்த்தியாம் பாதையில் அவர் நிமித்தம்
நிதமும் சுகமாய் நடத்துகின்றார்

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

2
சா நிழல் பள்ளத் திறங்கிடினும்
சற்றும் தீங்குக் கண்டஞ்சேனே
வானபரன் என்னோடிருப்பார்
வளை தடியும் கோலுமே தேற்றும்

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

3
பகைவர்க் கெதிரே ஒரு பந்தி
பாங்காய் எனக்கென் றேற்படுத்திச்
சுக தயிலம் கொண்டென் தலையைச்
சுபமாய் அபிஷேகம் செய்குவார்

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

4
ஆயுள் முழுவதும் என் பாத்ரம்
அருளும் நலமுமாய் நிரம்பும்
நேயன் வீட்டினில் சிறப்போடே
நெடு நாள் குடியாய் நிலைத்திருப்பேன்

தேவ பிதா என்றன் மேய்ப்பன் அல்லோ
சிறுமை தாழ்ச்சி அடைகிலனே

தேவ பிதா எந்தன் | Deva Pitha Enthan | Tamil Christian Song | CSI St. Mark’s Church, East Tambaram, Selaiyur, Chennai, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!