ஆவியாலே ஆகுமே ஆவியாலே ஆகுமே | Aaviyaale Aagume Aaviyaale Aagume | Tamil Christian Song

ஆவியாலே ஆகுமே ஆவியாலே ஆகுமே | Aaviyaale Aagume Aaviyaale Aagume | Tamil Christian Song

ஆவியாலே ஆகுமே ஆவியாலே ஆகுமே
பலத்தினாலே ஆகாதது தேவ ஆவியாலே ஆகுமே
ஆவியாலே ஆகுமே ஆவியாலே ஆகுமே
பலத்தினாலே ஆகாதது தேவ ஆவியாலே ஆகுமே

1
உந்தன் கண்ணீர் மாறிடும் உந்தன் துக்கம் நீங்கிடும்
உந்தன் கண்ணீர் மாறிடும் உந்தன் துக்கம் நீங்கிடும்
மாரா மதுரமாய் மாறுமே தேவ ஆவியாலே ஆகுமே
மாரா மதுரமாய் மாறுமே தேவ ஆவியாலே ஆகுமே

ஆவியாலே ஆகுமே ஆவியாலே ஆகுமே
பலத்தினாலே ஆகாதது தேவ ஆவியாலே ஆகுமே
ஆவியாலே ஆகுமே ஆவியாலே ஆகுமே
பலத்தினாலே ஆகாதது தேவ ஆவியாலே ஆகுமே

2
உந்தன் நிந்தை நீங்கிடும் உந்தன் சிறுமை மாறிடும்
உந்தன் நிந்தை நீங்கிடும் உந்தன் சிறுமை மாறிடும்
குறைகள் நிறைவாய் மாறுமே தேவ ஆவியாலே ஆகுமே
குறைகள் நிறைவாய் மாறுமே தேவ ஆவியாலே ஆகுமே

ஆவியாலே ஆகுமே ஆவியாலே ஆகுமே
பலத்தினாலே ஆகாதது தேவ ஆவியாலே ஆகுமே
ஆவியாலே ஆகுமே ஆவியாலே ஆகுமே
பலத்தினாலே ஆகாதது தேவ ஆவியாலே ஆகுமே

3
உந்தன் தடைகள் விலகிடும் உந்தன் நுகங்கள் முறிந்திடும்
உந்தன் தடைகள் விலகிடும் உந்தன் நுகங்கள் முறிந்திடும்
சத்துரு கிரியைகள் அழியுமே தேவ ஆவியாலே ஆகுமே
சத்துரு கிரியைகள் அழியுமே தேவ ஆவியாலே ஆகுமே

ஆவியாலே ஆகுமே ஆவியாலே ஆகுமே
பலத்தினாலே ஆகாதது தேவ ஆவியாலே ஆகுமே
ஆவியாலே ஆகுமே ஆவியாலே ஆகுமே
பலத்தினாலே ஆகாதது தேவ ஆவியாலே ஆகுமே

பலத்தினாலே ஆகாதது தேவ ஆவியாலே ஆகுமே
பலத்தினாலே ஆகாதது தேவ ஆவியாலே ஆகுமே

ஆவியாலே ஆகுமே ஆவியாலே ஆகுமே | Aaviyaale Aagume Aaviyaale Aagume | Tamil Christian Song | Jesus Lives AG Church, Anakaputhur, Chennai, Tamil Nadu, India
ஆவியாலே ஆகுமே | Aaviyaale Aagume | Jesus Lives AG Church, Anakaputhur, Chennai, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!