എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി | En Sangadangal Sakalavum Theernnu Poyi | Malayalam Christian Song

എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി | En Sangadangal Sakalavum Theernnu Poyi | Malayalam Christian Song

എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി

എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി

1
കുഞ്ഞാടിന്‍റെ വിലയേറിയ നിണത്തില്‍
കുഞ്ഞാടിന്‍റെ വിലയേറിയ നിണത്തില്‍
മറഞ്ഞു ഞാന്‍ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാക്ഷണത്തില്‍
മറഞ്ഞു ഞാന്‍ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാക്ഷണത്തില്‍

എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി

2
ഫറവോനു ഞാനിനി അടിമയല്ല
ഫറവോനു ഞാനിനി അടിമയല്ല
പരമസീയോനില്‍ ഞാനന്യനല്ല
പരമസീയോനില്‍ ഞാനന്യനല്ല

എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി

3
മാറായെ മധുരമാക്കി തീര്‍ക്കുമവന്‍
മാറായെ മധുരമാക്കി തീര്‍ക്കുമവന്‍
പാറയെ പിളര്‍ന്നു ദാഹം പോക്കുമവന്‍
പാറയെ പിളര്‍ന്നു ദാഹം പോക്കുമവന്‍

എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി

4
മരുവിലെൻ ദൈവമെനിക്കധിപതിയേ
മരുവിലെൻ ദൈവമെനിക്കധിപതിയേ
തരുമവൻ പുതുമന്ന അതുമതിയേ
തരുമവൻ പുതുമന്ന അതുമതിയേ

എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി

5
മനോഹരമായ കനാന്‍ ദേശമേ
മനോഹരമായ കനാന്‍ ദേശമേ
അതേ എനിക്കഴിയാത്തൊരവകാശമേ
അതേ എനിക്കഴിയാത്തൊരവകാശമേ

എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി

5
ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ
ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ
കനാന്‍ ജീവിതമെനിക്കാനന്ദമേ
കനാന്‍ ജീവിതമെനിക്കാനന്ദമേ

എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി

6
എന്‍റെ ബലവും എന്‍റെ സം‍ഗീതവും
എന്‍റെ ബലവും എന്‍റെ സം‍ഗീതവും
എന്‍ രക്ഷയും യേശുവത്രേ ഹല്ലേലുയ്യാ
എന്‍ രക്ഷയും യേശുവത്രേ ഹല്ലേലുയ്യാ

എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി
സം‍ഹാരദൂതനെന്നെ കടന്നുപോയി

En Sangadangal Sakalavum Theernnu Poyi
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii

1
Kunjaadinte Vilayeriya Ninathil
Kunjaadinte Vilayeriya Ninathil
Maranju Njaan Rakshikkeppetakshenathil
Maranju Njaan Rakshikkeppetakshenathil

En Sangadangal Sakalavum Theernnu Poyi
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii

2
Faravonu Njaan Ini Adimayalla
Faravonu Njaan Ini Adimayalla
Parama Seeyonil Njan Anyanalla
Parama Seeyonil Njan Anyanalla

En Sangadangal Sakalavum Theernnu Poyi
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii

3
Maraaye Madhuramakki Theerkumavan
Maraaye Madhuramakki Theerkumavan
Paaraye Pilarnnu Dhaaham Pokkumavan
Paaraye Pilarnnu Dhaaham Pokkumavan

En Sangadangal Sakalavum Theernnu Poyi
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii

4
Maruvilen Daivam Enik Athipathiye
Maruvilen Daivam Enik Athipathiye
Tharumavan Puthu Manna Athu Mathiye
Tharumavan Puthu Manna Athu Mathiye

En Sangadangal Sakalavum Theernnu Poyi
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii

5
Manoharamaaya Kanaan Dheshame
Manoharamaaya Kanaan Dheshame
Athe Enikkazhiyath Oravakashame
Athe Enikkazhiyath Oravakashame

En Sangadangal Sakalavum Theernnu Poyi
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii

6
Aanandhame Paramanandhame
Aanandhame Paramanandhame
Kanaan Jeevitham Enikkananthame
Kanaan Jeevitham Enikkananthame

En Sangadangal Sakalavum Theernnu Poyi
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii

7
Ente Bhalavum Ente Sangethavum
Ente Bhalavum Ente Sangethavum
En Rakshayum Yeshuvatre Halleluyah
En Rakshayum Yeshuvatre Halleluyah

En Sangadangal Sakalavum Theernnu Poyi
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii
Samhara Dhoothan Enne Kadannu Poyii

എന്‍ സങ്കടങ്ങള്‍ സകലവും തീര്‍ന്നുപോയി | En Sangadangal Sakalavum Theernnu Poyi | Malayalam Christian Song | Mahima Benjamin Sam, Lion of Judah Worship Band (LOJ Worship Band) / Lion of Judah Worship Center, Muvattupuzha, Ernakulam, Kerala, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!