എനിക്കായ് കരുതുന്നവന്‍ | Enikkai Karuthunnavan | Malayalam Christian Song

എനിക്കായ് കരുതുന്നവന്‍ | Enikkai Karuthunnavan | Malayalam Christian Song

1
എനിക്കായ് കരുതുന്നവന്‍
ഭാരങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്നവന്‍
എനിക്കായ് കരുതുന്നവന്‍
ഭാരങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്നവന്‍

എന്നെ കൈവിടാത്തവന്‍
യേശു എന്‍ കൂടെയുണ്ട്
എന്നെ കൈവിടാത്തവന്‍
യേശു എന്‍ കൂടെയുണ്ട്

പരീക്ഷ എന്‍റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാല്‍
പരിഹാരം എനിക്കായ് കരുതീട്ടുണ്ട്
പരീക്ഷ എന്‍റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാല്‍
പരിഹാരം എനിക്കായ് കരുതീട്ടുണ്ട്

എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാന്‍
എന്‍റെ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍
എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാന്‍
എന്‍റെ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍

2
എരിതീയില്‍ വീണാലും
അവിടെ ഞാന്‍ ഏകനല്ല
എരിതീയില്‍ വീണാലും
അവിടെ ഞാന്‍ ഏകനല്ല

വീഴുന്നത് തീയിലല്ല
എന്‍ യേശുവിന്‍ കരങ്ങളിലാ
വീഴുന്നത് തീയിലല്ല
എന്‍ യേശുവിന്‍ കരങ്ങളിലാ

പരീക്ഷ എന്‍റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാല്‍
പരിഹാരം എനിക്കായ് കരുതീട്ടുണ്ട്
പരീക്ഷ എന്‍റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാല്‍
പരിഹാരം എനിക്കായ് കരുതീട്ടുണ്ട്

എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാന്‍
എന്‍റെ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍
എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാന്‍
എന്‍റെ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍

3
ഘോരമാം ശോധനയില്‍
ആഴങ്ങള്‍ കടന്നീടുമ്പോള്‍
ഘോരമാം ശോധനയില്‍
ആഴങ്ങള്‍ കടന്നീടുമ്പോള്‍

നടത്തുന്നതേശുവത്രേ
ഞാന്‍ അവന്‍ കരങ്ങളിലാ
നടത്തുന്നതേശുവത്രേ
ഞാന്‍ അവന്‍ കരങ്ങളിലാ

പരീക്ഷ എന്‍റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാല്‍
പരിഹാരം എനിക്കായ് കരുതീട്ടുണ്ട്
പരീക്ഷ എന്‍റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാല്‍
പരിഹാരം എനിക്കായ് കരുതീട്ടുണ്ട്

എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാന്‍
എന്‍റെ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍
എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാന്‍
എന്‍റെ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍

4
ദൈവം എനിക്കനുകൂലം
അത് നന്നായ് അറിയുന്നു ഞാന്‍
ദൈവം എനിക്കനുകൂലം
അത് നന്നായ് അറിയുന്നു ഞാന്‍

ദൈവം അനുകൂലം എങ്കില്‍
ആരെനിക്കെതിരായിടും
ദൈവം അനുകൂലം എങ്കില്‍
ആരെനിക്കെതിരായിടും

പരീക്ഷ എന്‍റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാല്‍
പരിഹാരം എനിക്കായ് കരുതീട്ടുണ്ട്
പരീക്ഷ എന്‍റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാല്‍
പരിഹാരം എനിക്കായ് കരുതീട്ടുണ്ട്

എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാന്‍
എന്‍റെ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍
എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാന്‍
എന്‍റെ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍

1
Enikkai karuthunnavan
Bhaarangal vahikkunnavan
Enikkai karuthunnavan
Bhaarangal vahikkunnavan

Enne kaividaatthavan en
Yeshu en koodeyundu
Enne kaividaatthavan en
Yeshu en koodeyundu

Pareeksha ente Daivam anuvadichaal
Parihaaram enikkayi karutheettundu
Pareeksha ente Daivam anuvadichaal
Parihaaram enikkayi karutheettundu

Enthinennu chodikkilla njaan
Ente nanmakkayennariyunnu njaan
Enthinennu chodikkilla njaan
Ente nanmakkayennariyunnu njaan

2
Eri theeyil veenaalum
Avide njaan ekanalla
Eri theeyil veenaalum
Avide njaan ekanalla

Veezhunnatho theeyil alla en
Yeshuvin karangalilaam
Veezhunnatho theeyil alla en
Yeshuvin karangalilaam

Pareeksha ente Daivam anuvadichaal
Parihaaram enikkayi karutheettundu
Pareeksha ente Daivam anuvadichaal
Parihaaram enikkayi karutheettundu

Enthinennu chodikkilla njaan
Ente nanmakkayennariyunnu njaan
Enthinennu chodikkilla njaan
Ente nanmakkayennariyunnu njaan

3
Ghoramaam shodhanayin
Aazhangal kadanneedumpol
Ghoramaam shodhanayin
Aazhangal kadanneedumpol

Nadakkunnatheshuvathre
Njaanavan karangaliaam
Nadakkunnatheshuvathre
Njaanavan karangaliaam

Pareeksha ente Daivam anuvadichaal
Parihaaram enikkayi karutheettundu
Pareeksha ente Daivam anuvadichaal
Parihaaram enikkayi karutheettundu

Enthinennu chodikkilla njaan
Ente nanmakkayennariyunnu njaan
Enthinennu chodikkilla njaan
Ente nanmakkayennariyunnu njaan

4
Daivam enikkanukoolam
Athu nannay ariyunnu njaan
Daivam enikkanukoolam
Athu nannay ariyunnu njaan

Daivam anukoolam enkil
Aar enikkethiraayidum
Daivam anukoolam enkil
Aar enikkethiraayidum

Pareeksha ente Daivam anuvadichaal
Parihaaram enikkayi karutheettundu
Pareeksha ente Daivam anuvadichaal
Parihaaram enikkayi karutheettundu

Enthinennu chodikkilla njaan
Ente nanmakkayennariyunnu njaan
Enthinennu chodikkilla njaan
Ente nanmakkayennariyunnu njaan

Enthinennu chodikkilla njaan
Ente nanmakkayennariyunnu njaan
Enthinennu chodikkilla njaan
Ente nanmakkayennariyunnu njaan

എനിക്കായ് കരുതുന്നവന്‍ | Enikkai Karuthunnavan | Malayalam Christian Song | Atlanta Church of God, Lawrenceville, Georgia, USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!