ప్రణుతించెద ప్రభు నీ నామం | Pranuthincheda Prabhu Nee Naamam | Telugu Christian Song

ప్రణుతించెద ప్రభు నీ నామం | Pranuthincheda Prabhu Nee Naamam | Telugu Christian Song

ప్రణుతించెద ప్రభు నీ నామం
ప్రతి దినం ప్రతి క్షణం

పరమయ నామం పావన నామ
పరిశుద్ధ నామం పరిపూర్ణ నామం

పరిమళ నామం పరమార్ధ నామం
ప్రీతిగల నామం పూజిత నామం

పరిచిత నామం పరిచరించు నామం
ప్రదీపించు నామం ప్రకటిత నామం

ప్రణుతించెద ప్రభు నీ నామం | Pranuthincheda Prabhu Nee Naamam | Telugu Christian Song | A. Sudarshanam | Ashok M. | Victor Rampogu

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!