வாக்குத்தத்தம் செய்தவன் | Vaakuthatham Seithavan | Malayalam Christian Song

வாக்குத்தத்தம் செய்தவன் | Vaakuthatham Seithavan | Malayalam Christian Song

வாக்குத்தத்தம் செய்தவன் வாக்கு மாறுமோ
வாக்குத்தத்தம் செய்தவன் வாக்கு மாறுமோ
இல்லா இல்லா ஒரிக்கலுமில்லா
இல்லா இல்லா ஒரிக்கலுமில்லா
அவன் வாக்கு மாறுகில்லா
அவன் வாக்கு மாறுகில்லா

வாக்குத்தத்தம் செய்தவன் வாக்கு மாறுமோ
வாக்குத்தத்தம் செய்தவன் வாக்கு மாறுமோ
இல்லா இல்லா ஒரிக்கலுமில்லா
இல்லா இல்லா ஒரிக்கலுமில்லா
அவன் வாக்கு மாறுகில்லா
அவன் வாக்கு மாறுகில்லா

1
என்ன தகர்ப்பான் சத்றுவின் கரம்
என்றெ மேல் உயர்ந்நெந்நாலும்
உற்றவர் போலும் சத்றுக்கள் போலே
என்றெ நேரே திரிஞ்ஞெந்நாலும்

என்ன தகர்ப்பான் சத்றுவின் கரம்
என்றெ மேல் உயர்ந்நெந்நாலும்
உற்றவர் போலும் சத்றுக்கள் போலே
என்றெ நேரே திரிஞ்ஞெந்நாலும்

இல்லா இல்லா ஞான் தளருகயில்லா
இல்லா இல்லா ஞான் பதறுகயில்லா
இல்லா இல்லா ஞான் தளருகயில்லா
இல்லா இல்லா ஞான் பதறுகயில்லா
என்றெ யேசு ஜீவிக்குந்து
என்றெ யேசு ஜீவிக்குந்து

வாக்குத்தத்தம் செய்தவன் வாக்கு மாறுமோ
வாக்குத்தத்தம் செய்தவன் வாக்கு மாறுமோ
இல்லா இல்லா ஒரிக்கலுமில்லா
இல்லா இல்லா ஒரிக்கலுமில்லா
அவன் வாக்கு மாறுகில்லா
அவன் வாக்கு மாறுகில்லா

2
ப்றதிகூல காற்றென் மேல் அடிச்சிடிலும்
என்றெ உள்ளம் கலங்கிடும்
ஒரிக்கலும் உயரில்லா எந்நு விதிச்சு
ஏவரும் மாறிடிலும்

ப்றதிகூல காற்றென் மேல் அடிச்சிடிலும்
என்றெ உள்ளம் கலங்கிடும்
ஒரிக்கலும் உயரில்லா எந்நு விதிச்சு
ஏவரும் மாறிடிலும்

இல்லா இல்லா ஞான் குலுங்ககயில்லா
இல்லா இல்லா ஞான் வீழுகாயில்லா
இல்லா இல்லா ஞான் குலுங்ககயில்லா
இல்லா இல்லா ஞான் வீழுகாயில்லா
என்றெ யேசு ஜீவிக்குந்து
என்றெ யேசு ஜீவிக்குந்து

வாக்குத்தத்தம் செய்தவன் வாக்கு மாறுமோ
வாக்குத்தத்தம் செய்தவன் வாக்கு மாறுமோ
இல்லா இல்லா ஒரிக்கலுமில்லா
இல்லா இல்லா ஒரிக்கலுமில்லா
அவன் வாக்கு மாறுகில்லா
அவன் வாக்கு மாறுகில்லா

யேசு வாக்கு மாறுகில்லா
யேசு வாக்கு மாறுகில்லா

வாக்குத்தத்தம் செய்தவன் | Vaakuthatham Seithavan | Malayalam Christian Song | Sharon Isaac / Neyyoor Suvartha Church, Neyyoor, Kanniyakumari, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!