எந்தன் கன்மலையானவரே | Enthan Kanmalai Aanavare | Tamil Christian Song

எந்தன் கன்மலையானவரே | Enthan Kanmalai Aanavare | Tamil Christian Song

எந்தன் கன்மலையானவரே
என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே
எந்தன் கன்மலையானவரே
என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே

வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே
மகிமைக்கு பாத்திரரே

ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே

1
உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில்
என்றென்றும் மகிழச்செய்தீர்
உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில்
என்றென்றும் மகிழச்செய்தீர்

தூயவரே என் துணையாளரே
துதிக்கு பாத்திரரே

ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே

2
எந்தன் பெலவீன நேரங்களில்
உம் கிருபை தந்தீரைய்யா
எந்தன் பெலவீன நேரங்களில்
உம் கிருபை தந்தீரைய்யா

இயேசு ராஜா என் பெலனானீர்
எதற்கும் பயம் இல்லையே

ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே

3
எந்தன் உயிருள்ள நாளெல்லாம்
உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன்
எந்தன் உயிருள்ள நாளெல்லாம்
உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன்

ராஜா நீர் செய்த நண்மைகளை
எண்ணியே துதித்திடுவேன்

ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே

எந்தன் கன்மலையானவரே | Enthan Kanmalai Aanavare | Tamil Christian Song | Premila Simon / Carmel Ministries, Purasaiwalkam, Chennai, Tamil Nadu, India | R. Reegan Gomez

எந்தன் கன்மலையானவரே | Enthan Kanmalai Aanavare | Tamil Christian Song | Roland J / Apostolic Christian Assembly (ACA) Divine Ministries, Vyasarpadi, Chennai, Tamil Nadu, India

எந்தன் கன்மலையானவரே | Enthan Kanmalai Aanavare | Tamil Christian Song | Premila Simon / Carmel Ministries, Purasaiwalkam, Chennai, Tamil Nadu, India | R. Reegan Gomez

எந்தன் கன்மலையானவரே | Enthan Kanmalai Aanavare | Tamil Christian Song | Premila Simon / Carmel Ministries, Purasaiwalkam, Chennai, Tamil Nadu, India | R. Reegan Gomez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!